AVN Teknik A/S
Salgs- og leveringsbetingelser

Priser

AVN Teknik A/S foretager prisregulering, på varer og serviceydelser, baseret på den generelle udvikling i omkostninger hos vores leverandører. Dette sker typisk årligt.
Anførte priser er opgivet i DKK, ekskl. moms, fragt og levering samt evt. emballage.
AVN Teknik A/S forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.

Levering

Vi leverer generelt i henhold til bestemmelserne NL92, NLM94, NLS95 og NLT95.
Leveringen sker ab sælgers lager. Aftale om leveringstid træffes i forbindelse med købets indgåelse.
Leveringstiden angives særskilt på ordrebekræftelsen. Den opgivne leveringstid er kun tilnærmelsesvis, og sælger er i enhver henseende uden ansvar for indtrufne forsinkelser eller leveringsmuligheder uanset disses art, og uanset om disse forhold kan tilskrives sælger. I tilfælde af overskridelse af den fastsatte leveringstid er sælger forpligtet til senest 14 dage efter fra køber at have modtaget skriftlig forespørgsel om, hvorvidt levering vil kunne finde sted, at give køber meddelelse herom med angivelse af det forventede leveringstidspunkt.
Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning på grund af for sen levering.

Forsendelse

Alle leverancer bliver fortrinsvis sendt med Danske Fragtmænd.
Ordre modtaget før kl. 14.30 afsendes samme dag, og mindre ordre modtaget efter kl. 14.30, afsendes også med stor sandsynlighed samme dag, hvis det bestilte er på lager.

Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, med mindre andet udtrykkeligt er anført.
Skriftlige tilbud pr. brev, fax eller e-mail afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt der ikke er angivet særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er sælger i hænde senest ugedagen efter tilbudsdatoen. Mundtligt, herunder telefonisk, opgivne priser er at betragte som fritblivende tilbud.

Generelle betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 30 dage netto. Efter forfaldsdato beregnes morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Pakkestørrelse

AVN Teknik A/S forbeholder sig ret til altid at levere i hele kartoner eller pakker, uanset det bestilte antal.

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale med vor kundeservice, som registrerer en returordre. Alle returvare skal sendes til AVN Teknik varemodtagelse, og kan således ikke håndteres af AVN Tekniks eksterne konsulenter. Dette for at sikre korrekt håndtering og dokumentering, blandt andet ifm. vores kvalitetsstyring/ISO 9001:2015.
Returordrenummeret skal medsendes varerne. Specialvarer tages ikke retur. Kun varer i ubrudt, original og ren stand tages retur. Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på op til 30% af varens pris på købstidspunktet med mindre, at andet er aftalt. Al varereturnering sker for købers regning og risiko.
Ved kreditering godskrives kundens konto hos os, hvorved kundens tilgodehavende automatisk modregnes i fremtidige varekøb.

Reklamationer

Ved berettigede reklamationer over leverede varer forbeholder AVN Teknik A/S sig ret til at afhjælpe reklamationen ved reparation eller ombytning uden beregning.

Mangler

Når køber har modtaget varerne, er han forpligtet til straks at undersøge disse. Indsigelse om mangler skal ske skriftligt inden 8 dage efter varens afsendelse fra sælgers lager. Sælger yder - med mindre andet særskilt er aftalt - en garanti på 12 måneder ved etholdsdrift beregnet fra leveringsdatoen. Sælgers garantiforpligtelse er begrænset til mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse.
Forpligtelsen omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktion eller ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse eller reparationer, som køber har udført på fejlagtig måde. Sælgers forpligtelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse. Sælger kan forlange, at køber returnerer varen med en redegørelse for manglen.
Sælger kan frit vælge mellem at foretage ombytning, reparation eller ændring af de leverede varer. For reparationsarbejder og erstatningsdele inden for garantien gælder nærværende betingelser. Afhjælpning af mangler udføres inden for normal arbejdstid. I tilfælde af reparation afgør sælger, om fejlen skal udføres på sælgers værksted eller på opstillingsstedet. Forsendelse til sælger sker for købers regning og risiko, mens forsendelsen til købers adresse foregår for sælgers regning, men købers risiko. Defekte dele, som udskiftes, skal overdrages til sælger.
Ethvert krav udover, hvad der omfattes af de ovenfor nævnte forpligtelser så som forholdsmæssigt afslag, ophævelse af aftalen samt krav på erstatning - herunder direkte og indirekte tab - er sælger uvedkommende. Det samme gælder udgifter til manglens konstatering.

Forbehold

AVN Teknik A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl, midlertidigt udsolgte varer, afgiftsændringer samt forbehold uden for vor kontrol (forsinkelse fra leverandør, speditør osv.).

Produktansvar

AVN Teknik A/S har en produktforsikring. AVN Teknik A/S er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab!

Prospekter, tegninger, beskrivelser samt rådgivning

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres. Tryksager m.m., som indeholder beskrivelser, illustrationer, vægte osv., er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. Diagrammer og tegninger, udført af sælger på kundens foranledning, betragtes kun som vejledende.
I alle tilfælde tages forbehold for ændringer og lignende vedrørende tekniske specifikationer m.m. Sælger påtager sig intet ansvar i forbindelse med rådgivning omkring valg og benyttelse m.m. af sælgers produkter.

Kontantbetaling

Vi sender dine bestilte varer, når vi har modtaget betaling indsat på vores bankkonto. Vi sender desværre ikke på opkrævning. Hvis der afhentes, skal der betales med aftalte kontanter. Vi tager ikke mod nogen form for betalingskort.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for WEBSHOP

Erhvervskunders handel på webshoppen

Køb på webshoppen er omfattet af AVN Tekniks generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Priser

Ved online køb gælder de priser, som er angivet i webshoppen på tidspunktet.

Privatkunder henvises til en af vores mange forhandlere.

Kontakt avn.teknik@avn.dk for eventuel henvisning.

 

Med venlig hilsen
AVN Teknik A/S

 

AVN Teknik A/S
9. januar 2023